fbpx

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// về dịch vụ

Chúng tôi giúp dữ liệu của bạn giá trị hơn

Tư vấn chiến lược và lộ trình dữ liệu cho doanh nghiệp, hợp nhất dữ liệu của bạn từ nhiều định dạng và nguồn khác nhau, phân tích chúng và thể hiện thông tin trực quan, sinh động trên trang dashboard cho doanh nghiệp.

// Từ dịch vụ của chúng tôi

Các dịch vụ

Chuẩn bị dữ liệu

Chúng tôi rà soát đề tìm ra các vấn đề với dữ liệu hiện tại của bạn và đưa ra các phương thức cải tiến để mang lại giá trị cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý chất lượng dữ liệu

Nhiều doanh nghiệp hoài nghi vào dữ liệu của mình và công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không phải là một trong số đó. Dữ liệu chất lượng thấp có nhiều dạng: trùng lặp, không đầy đủ, sai sót hoặc lạc hậu. Chúng tôi thực hiện các hoạt động lập hồ sơ dữ liệu và làm sạch dữ liệu để khắc phục các vấn đề, tạo nên bộ dữ liệu chất lượng và đáng tin cậy cho bạn khai thác.

Quản lý Master Data (Danh mục dữ liệu)

Chúng tôi tạo ra một chiến lược rõ ràng để quản lý bộ danh mục toàn doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá tất cả các nguồn dữ liệu bên ngoài và bên trong doanh nghiệp cũng như các công nghệ liên quan, từ đó tiến hành chuẩn hóa danh mục, thiết lập các tiêu chuẩn để theo dõi chất lượng các dữ liệu phát sinh trong tương lai.

Tích Hợp dữ liệu

Các báo cáo được xây dựng trên dữ liệu đã bị phân tán không thể hiển thị một bức tranh đầy đủ và nhất quán. Chúng tôi sẽ hợp nhất các luồng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một bộ cơ sở dữ liệu trung tâm một cách an toàn, làm cơ sở để khai thác và trình diễn thông tin toàn diện và sâu sắc.

Phân tích dữ liệu

Doanh nghiệp của bạn sẽ có được thông tin đáng giá theo thời gian thực từ dữ liệu của bạn thông qua các công cụ phân tích nâng cao.

Dịch vụ bảo trì dữ liệu

Chúng tôi hỗ trợ bảo trì dữ liệu được tạo ra liên tục từ các hoạt động vận hành sản xuất kinh doanh của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào bạn muốn.